صفحه ها
دسته
توجه
دختر پرستار زیبای مسیحی(5مطلب)
{ یتیم نوازی ممنوع ؟نماز.دعا. آش رشته.غیبت آزاد}
www.qaraati.ir
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 61579
تعداد نوشته ها : 47
تعداد نظرات : 0
Rss
طراح قالب
موسسه تبیان

  خدمت در قلمرو جنگل(سگ)

خورشید با انوار رنگین خود جنگل حیوانات را روشن کرده بود وهرکسی بدنبال کاروبار خودش از لانه جنگلی خود خارج می گردید جنب وجوش جنگل شروع شده بود وهر کس به دنبال خوراک خود می گردید بی آزار از کنار هم می گذشتند وکاری به هم نداشتند آهوی قشنگ بدنبال ریاحین خود بود خرگوش هم چابک وتیز هر جا که حس می کرد هویجی باشد در زمین شروع به کندن آنجا می کرد قورباغه هم گاهی از برکه سرکی بالا می آورد وقورقوری می کرد ودوباره غرق در برکه آب لجنی خود می شد  گاهی به کنار برکه هم می آمد تااز نور خورشید بهره ای ببرد وبا کوچکترین صدایی به درون برکه خود می پرید وقورقوری می خواند  سایه درختان بلند جنگل بصورت وارونه در آب افتاده بود وآنجا را برای هر رهگذری زیباتر کرده بود وبه این خاطر جیر جیرک هم در روی شاخه درخت مشرف به برکه ساکن بود واز شاخه ای به شاخه دیگر می رفت ودر لابلای برگ ها محو می گشت  هرکس وهر چیزی سرگرم خودشان بودند وکسی را با کسی حرفی نبود .آنسوی جنگل روی تخت زرین وبا شکوهی که چون تپه ای از جواهرات رنگارنگ بود  شیری برتخت نشسته بود وقلمرو خود را نظاره میکرد دستانش را در جلوی خود قرار داده بود تا غلامان وچاکران به رسم ادب بوسه بزنند  ابتدای امر چاکران اطرافش از گرگ و سگ وروباه وشغال ومیمون وخرس هرکدام طی مراسمی خاص زمین ادب را می بوسیدند ودر وصف شیر سخنها می گفتند سپس سایرین یکی یکی وارد می شدند وبعد مدح وستایش زمین ادب را می بوسیدند وبر دستان بلند شیر بوسه می زدند وهدایای خود را به جناب  سگ می دادند زیرا در وفاداری زبانزد خاص وعام است وزمینه ادب را هم خوب بجا می آورد وامورات محوله را به نحو احسن انجام می دهد شناخت او از مسائل جاری و غیر جاری هم با سلیقه وذوق می باشد جناب سگ خصوصیات دیگری هم دارد از جمله اینکه گوش های تیزی دارد وکوچکترین صدای ضد شیر راهم می شنود وبا آن برخورد می کند وخاطر شیر آسوده است که گزندی به ساحت مبارکش نخواهد رسید لذا در دستگاه شیر سگ را ارزش والائی است که هم امورات را سروسامان می دهد وهم هدایا را به خوبی تقسیم می کند  رفت وآمد ها را ومهمانها را خوب پذیرائی می کند او می داند که چنانکه خاطر جناب شیر آزرده باشد  مصلحت در این استکه هیچ مراجعه کننده ا ی را نپذیرد تا خاطرش آرامش پیدا کند  مهمتر از همه این استکه سگ دم کلفت وبزرگی دارد که هر روز برای شکر گذاری به حضور می رسد وبعد از زمین ادب بوسی وستایش جناب شیر وبوسیدن دست مبارک او  این دم کار آمد را هم چندین بار تکان می دهد که باعث مسرت شیر می گرد وهم وفاداری هر روزه  اورا به ارباب اعلام  می دارد.  این قسمتی از وفاداری سگ بود که در حضور دیگران ابراز می شود وهمه می بینند .اما ظرافت کار در جای دیگری استکه گاهی جناب شیر سگ وفادار را بطور خصوصی به حضور می پذیرد . جناب شیر بخوبی می داند که سگ به خاطر وفاداری دم خود را برایش تکان می دهد  پر واضح است که این قسمتی از تکالیف روزمره او می باشد  اما به واسطه این که سگ شامه قویی دارد وانواع بوها را می فهمد ودرست ارزیابی می کند وظیفه سنگین تری دارد  لذا ارج ومرتبه بهتری باید داشته باشد  تابتوان در فرصت های مناسب از بو کشیدن او بوی خطر ها وبوی توطئه ها را هر چه زودتر فهمید لذا در ملاقات خصوصی جناب شیر بطور روزانه در معرض انواع بو کشیدن های سگ قرار می گیرد  وهر روز برای اظهار ادب ووظیفه به خدمت می رسد واینکه سگ راهم  قوم وخویشانی هست وطایفه ای بزرگ که از او شروع می شود تا به نوه ونتیجه او می رسد وهرکدام در هر جائی که باشند بو هارا حس می کنند وبه سگ خدمت گذار با وفای شیر می رسانند و چگونگی سیر حرکت بوها به تخصص وتجارب وسابقه خدمت این خانوده می رسد که برای هرکسی مقدور نمی باشد ومخصوص این خانواده است  کاری منحصر به همین خانواده با سابقه درخشان وطولانی که رضایت جناب شیر را همواره در پی داشته است وهم این خانواده را مشهورکرده است وبرای همیشه کار خدمت گزاری برایشان به ارث رسیده است . .....ادامه دارد.........نظر دهید ادامه دهم یانه .............................نویسنده: شریف

e-mail : abotlbz@Yahoo.com


دسته ها :
دوشنبه دوازدهم 12 1387
X